Historia Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii

Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie to katedra, która w prostej linii jest spadkobierczynią Katedry Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty powstałej w roku 1923 na ówczesnym Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Jej pierwszym kierownikiem był prof. mgr inż. Zygmunt Saryusz Bielski, który w latach 1931 – 1933 pełnił funkcję Rektora Akademii Górniczej. W roku 1936 Katedrę tę przemianowano na dwie niezależne katedry tzn. Katedrę Wiertnictwa i Katedrę Górnictwa Naftowego. Można jednak przyjąć, że najstarsze korzenie Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii sięgają Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej, gdzie utworzona była sekcja naftowa.

Lata drugiej wojny światowej brutalnie przerwały działalność Akademii. Ogółem do końca roku akademickiego 1938/39 studia z zakresu Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego ukończyło 72 absolwentów.

Po wyzwoleniu Krakowa kierownictwo przedwojennych katedr, zarówno Katedry Wiertnictwa i Katedry Górnictwa Naftowego objął w dniu 01.03.1945 r. prof. mgr inż. Stanisław Paraszczak działały one w ramach Wydziału Górniczego.

Prof. Stanisław Paraszczak

Przed drugą wojną światową prof. mgr inż. Stanisław Paraszczak był kierownikiem Katedry Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty na Politechnice Lwowskiej (1937 – 1939). W roku 1946 profesor St. Paraszczak został mianowany profesorem zwyczajnym wiertnictwa na Wydziale Górniczym. Natomiast we wrześniu 1946 roku w wyniki reorganizacji z Katedry Wiertnictwa i Katedry Górnictwa Naftowego wyodrębniono:

  • Katedrę Wiertnictwa, której kierownikiem został prof. mgr inż. Stanisław Paraszczak. Po jego śmierci w 1947 roku opiekunem Katedry został profesor Jan Cząstka
  • Katedrę Eksploatacji Ropy, której kierownikiem został prof. mgr inż. Jan Cząstka (do roku 1951), a następnie profesor Zdzisław Wilk.

W 1948 roku mgr inż. Janowi Cząstce nadano tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1953 roku objął on kierownictwo Katedry Wiertnictwa, które sprawował aż do roku 1967. Roku, w którym to powstał Wydział Wiertniczo-Naftowy.

Prof. Jan Cząstka

W dniu 18.06.1964 (Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego) utworzono na Wydziale Górniczym Oddział Wiertniczo–Naftowy, którego organizatorem, a następnie kierownikiem został prof. mgr inż. Jan Cząstka. W skład nowo powstałego Oddziału Wiertniczo–Naftowego weszła między innymi Katedra Wiertnictwa.

W roku akademickim 1964/65 zostały uruchomione w ramach Wydziału Górniczego studia podyplomowe z zakresu wiertnictwa. Ich kierownikiem został prof. mgr inż. Jan Cząstka. Studia te ukończyło 22 osoby.

W roku 1966 stanowisko docenta w Katedrze Wiertnictwa otrzymał dr hab. inż. Józef Raczkowski.

Prof. Józef Raczkowski

W roku akademickim 1966/67 uruchomiono ponownie studia podyplomowe z zakresu wiertnictwa pod kierownictwem doc. dra hab. inż. Karola Wojnara.

Prof. Karol Wojnar

Rok 1966 przyniósł wiele zmian organizacyjnych na Wydziale Górniczym. W Katedrze Wiertnictwa utworzono trzy Zakłady: Wiertnictwa Eksploatacyjnego z kierownikiem prof. mgr inż. Janem Cząstką, Wiertnictwa Geologiczno–Poszukiwawczego z doc. dr hab. inż. Karolem Wojnarem oraz Wiertnictwa Przemysłowego z kierownikiem doc. dr hab. inż. Józefem Raczkowskim.

Kolejne zmiany organizacyjne na Wydziale Górniczym wiążą się głównie z powołaniem z dniem 12 lipca 1967 roku Wydziału Wiertniczo – Naftowego, w skład którego wchodziły trzy katedry: Katedra Kopalnictwa Naftowego, Katedra Wiertnictwa i Katedra Geologii Naftowej.

W ramach nowo powstałego Wydziału Wiertniczo – Naftowego w dniu 24.10.1967 r. Rektor AGH prof. mgr inż. Kiejstut Żemaitis wydał zarządzenie określające strukturę Instytutu Wiertniczo–Naftowego (składającego się z dziesięciu zakładów). W miejsce istniejącej Katedry Wiertnictwa powstały cztery zakłady. Były to:

  • Zakład Wierceń Głębokich i Naftowych z kierownikiem prof. mgr inż. Janem Cząstką,
  • Zakład Wierceń Geologiczno–Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych z kierownikiem doc. dr hab. inż. Karolem Wojnarem (do roku 1990),
  • Zakład Płuczek Wiertniczych i Cementowania z kierownikiem doc. dr hab. inż. Józefem Raczkowskim (do roku 1975),
  • Zakład Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych z kierownikiem doc. dr inż. Stanisławem Karlicem (do roku 1973).
Docent Stanisław Karlic

Po przejściu na emeryturę, w 1969 roku, prof. Jana Cząstki kierownictwo Zakładu Wierceń Głębokich i Naftowych objął doc. dr hab. inż. Ludwik Szostak. Funkcję tą pełnił aż do roku 1990.

W roku 1973 nastąpiła zmiana nazwy Zakładu Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych na Zakład Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych Lądowych i Morskich. Kierownikiem tego zakładu do roku 1982 był doc. dr inż. Stanisław Karlic. Natomiast od 1982 roku do 1986 roku funkcję p.o. kierownika Zakładu pełnił dr inż. Stanisław Bednarz, a od 1986 roku do 1993 roku dr inż. Jan Artymiuk. Po przejściu do Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie prof. Józefa Raczkowskiego, funkcję pełniącego obowiązki kierownika Zakładu Płuczek Wiertniczych i Cementowania pełnił dr inż. Stanisław Wilk (do roku 1992).

Od 1990 roku do 1992 roku kierownikiem Zakładu Wierceń Geologiczno–Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych był dr hab. inż. Andrzej Gonet.

Prof. Andrzej Gonet

W dniu 02.04.1992 roku Rada Wydziału Wiertniczo–Naftowego dokonała restrukturyzacji polegającej na likwidacji Instytutu Wiertniczo–Naftowego i utworzeniu czterech Zakładów. Istniejące dotychczas Zakłady o profilu wiertniczym weszły w skład jednego zakładu o nazwie Zakład Wiertnictwa. Powyższa decyzja Rady Wydziału w dniu 13.05.1992 roku została zaakceptowana przez Senat Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica i weszła w życie z dniem 1 stycznia 1993 roku. Pierwszym kierownikiem nowo powstałego zakładu został dr hab. inż. Maciej Kaliski, natomiast po jego przejściu na urlop bezpłatny (30.09.1993r.), kierownikiem Zakładu od 01.10.1993 do 30.09.1996 roku był dr hab. inż. Andrzej Gonet – prof. AGH. W kolejnej kadencji (01.10.1996 – 30.09.1999) kierownikiem Katedry Wiertnictwa został wybrany dr hab. inż. Stanisław Stryczek – prof. AGH.

W dniu 23.09.1999 roku uchwałą Rady Wydziału, Zakład Wiertnictwa zmienił nazwę na Zakład Wiertnictwa i Geoinżynierii.

Od 01.10.1999 r do 30.09.2008 r funkcję Kierownika Zakładu Wiertnictwa i Geoinżynierii pełnił prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet.

W roku 2006 historia Katedry zatoczyła swoiste koło bowiem zgodnie ze Statutem AGH, zatwierdzonym Uchwałą Senatu nr 76/2006 r. z dnia 7 czerwca 2006 r. jednostkami organizacyjnymi działającymi w ramach wydziału ponownie stały się katedry. Rada Wydziału w dniu 29.01.2007 r. jednogłośnie dokonała zmiany organizacyjnej polegającej na powołaniu 4 katedr w tym Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii, której nazwa funkcjonuje do dzisiaj.

Senat AGH uchwałą z dnia 28.02.2007 zatwierdził zaproponowaną przez Wydział strukturę opartą na katedrach. Na kierownika Katedry Wiertnictwa i Geionżynierii został wybrany prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet.

Od 01.10.2008 r. do dnia 30.09.2012 r. kierownikiem Katedry był prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek, a jego zastępcą dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – prof. ndzw. AGH.

Od 01.10.2012 r do dnia 30.09.2016 kierownikiem Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii był prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, a jego zastępcą prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek, który po wybraniu profesora Rafała Wiśniowskiego na dziekana Wydziału w okresie 01.09.2016 do 31.10.2016 pełnił ponownie funkcję kierownika Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii.

W dniu 01.11.2016 r. kierownikiem Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii został wybrany dr hab. inż. Jan Ziaja. Zarówno struktura Wydziału, a wcześniej Instytutu Wiertniczo–Naftowego jak i Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii w ciągu kilkudziesięcioletniej działalności ulegały zmianom w związku ze staraniami o ich dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych, prowadzonej działalności dydaktycznej oraz realizowanych prac naukowo–badawczych. Historię katedr i zakładów na przestrzeni lat oraz ich kierowników przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Kierownicy i nazwy Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii w latach 1923–obecnie

KATEDRA WIERTNICTWA I GÓRNICTWA NAFTOWEGO (1923 – 1936) Wydział Górniczy
tytułNazwisko kierownikalata
Prof. mgr inż.Zygmunt Saryusz BIELSKI1923 – 1936
KATEDRA WIERTNICTWA i KATEDRA GÓRNICTWA NAFTOWEGO (1936–1946) Wydział Górniczy
Prof. mgr inż.Zygmunt Saryusz BIELSKI1936 – 1939
Prof. mgr inż.Stanisław PARASZCZAK1945 – 1946
KATEDRA WIERTNICTWA (1946 – 1966) Wydział Górniczy
Prof. mgr inż.Stanisław PARASZCZAK1946 – 1947
Prof. mgr inż.Jan CZĄSTKA*1947–1953
Prof. mgr inż.Jan CZĄSTKA1953–1967
ZAKŁAD WIERCEŃ GŁĘBOKICH I NAFTOWYCH  (1967–1992) Wydział Wiertniczo–Naftowy
Prof. mgr inż.Jan CZĄSTKA1967–1969
Prof. dr hab. inż.Ludwik SZOSTAK1969–1992
ZAKŁAD WIERCEŃ GEOLOGICZNO–POSZUKIWAWCZYCH, HYDROGEOLOGICZNYCH I INŻYNIERYJNYCH (1967–1992) Wydział Wiertniczo–Naftowy
Prof. dr hab. inż.Karol WOJNAR1967 –1990
Dr hab. inż.Andrzej GONET1990 –1992
ZAKŁAD PŁUCZEK WIERTNICZYCH I CEMENTOWANIA (1967–1992) Wydział Wiertniczo–Naftowy
Prof. dr hab. inż.Józef Raczkowski1967–1975
Dr inż.Stanisław WILK **1975–1992
ZAKŁAD URZĄDZEŃ WIERTNICZYCH I EKSPLOATACYJNYCH (1967 –1973) Wydział Wiertniczo–Naftowy
Doc. dr inż.Stanisław KARLIC1967 – 1973
ZAKŁAD URZĄDZEŃ WIERTNICZYCH I EKSPLOATACYJNYCH LĄDOWYCH I MORSKICH (1973 –1992) Wydział Wiertniczo–Naftowy
Doc. dr inż.Stanisław KARLIC1973–1982
Dr inż.Stanisław BEDNARZ**1982–1986
Dr inż.Jan ARTYMIUK**1986 – 1992
ZAKŁAD WIERTNICTWA (1993 – 1999) powstał z połączenia Zakładów o profilu wiertniczym od 1995 roku Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Dr hab. inż.Maciej KALISKI1993 – 1993
Dr hab. inż. – prof. AGHAndrzej Gonet1993 – 1996
Dr hab. inż. –prof. AGHStanisław Stryczek1996 – 1999
ZAKŁAD WIERTNICTWA I GEOINŻYNIERII (1999 – 2007) Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Prof. dr hab. inż.Andrzej GONET1999 – 2007
KATEDRA WIERTNICTWA I GEOINŻYNIERII (od 2007 roku) Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Prof. dr hab. inż.Andrzej GONET2007 – 2008
Prof. dr hab. inż.Stanisław STRYCZEK2008 – 2012
Prof. dr hab. inż.Rafał WIŚNIOWSKI2012 – 2016
Dr hab. inż. – prof. AGHJan ZIAJAod 2016

Uwaga:  *funkcja opiekuna Katedry Wiertnictwa na Wydziale Górniczym

** pełniący obowiązki kierownika

Tytuły i stopnie naukowe podano jako aktualne w dniu końca kadencji.

Obecny skład osobowy Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii:

Kierownik Katedry

Dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. Uczelni (zatrudniony w Katedrze od 1990 r.)

Samodzielni pracownicy naukowi

Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, (od 1975 r.)

Prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek, (od 1970 r.)

Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, (od 1992 r.)

Dr hab. inż. Dariusz Knez, prof. Uczelni (od 1994 r.)

Dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. Uczelni (od 1996 r.)

Dr hab. inż. Aneta Sapińska–Śliwa, prof. Uczelni (od 2009 r.)

Pracownicy naukowo–dydaktyczni

Dr inż. Aleksandra Jamrozik, (od 2008 r.)

Dr inż. Iwona Kowalska–Kubsik, (od 2014 r.)

Dr inż. Robert Rado, (od 1987 r.)

Dr inż. Krzysztof Skrzypaszek, (od 2001 r.)

Dr inż. Wojciech Teper, (od 2017 r. na etacie administracyjno-technicznym a od 2021 na etacie adiunkta)

Dr inż. Przemysław Toczek, (od 2016 r.)

Dr Sławomir Wysocki, (od 2005 r.)

Dr inż. Dagmara Zeljaś, (od 2015 r.)

Dr inż. Adam Zwierzyński, (od 2010 r.)

Dr inż. Albert Złotkowski, (od 2011 r.)

Mgr inż. Małgorzata Formela, (od 2016 r.)

Mgr inż. Tomasz Kowalski, (od 2018 r.)

Pracownicy administracyjno–techniczni

Mgr inż. Elżbieta Lis, (od 1987 r.)

Krzysztof Haładyna, (od 1991 r.)

Mgr inż. Piotr Mytnik (od 2021 r.)

Tabela 2. Byli pracownicy Katedr na Wydziale Górniczym i Zakładów i Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu(w nawiasie lata pracy w Zakładzie/Katedrze)

Prof. dr hab. inż.DanutaBielewicz(1967–2014)
ProfesorJanCząstka(1945–1969)
Prof. dr hab. inż.StanisławDubiel(1970–2002)
Prof. dr hab. inż.MaciejKaliski(1970–1999)
Doc. dr inż.StanisławKarlic(1952–1992)
Prof. dr inż.StefanŁaciak(1967–1973)
Prof. dr hab. inż.StefanMiska(1969–1986)
ProfesorStanisławParaszczak(1945–1947)
Prof. dr hab. inż.JózefRaczkowski(1951–1975)
Prof. dr hab. inż.LudwikSzostak(1954–1993)
Dr hab. inż.StanisławWilk(1970–2011)
Prof. dr hab. inż.KarolWojnar(1949–1990)
Prof. dr hab. inż.AndrzejWojtanowicz(1967–1989)
Dr inż.JanArtymiuk(1974–2011)
Dr inż.StanisławBednarz(1968–2010)
Dr inż.MarekCapik(1973–2012)
Dr inż.WacławChrząszcz(1970–2009)
DrLucynaCzekaj(1967–2009)
Dr inż.RyszardGancarz(1972–1988)
Dr inż.DobrosławKlimczyk(1969–1987)
Dr inż.ŁucjaKraj(1967–1998)
Dr inż.AndrzejLöwenhoff(1971–1992)
DrAleksandraMałysa(1971–1976)
Dr inż.MirosławRzyczniak(1980-2020)
Dr inż.AndrzejSołtysik(1967–2002)
Dr inż.MałgorzataZiaja(1974–1992)
Dr inż.AntoniZięba(1968–2004)
    
Mgr inż.JanBartyński(1968-1970)
Mgr inż.RyszardBielewicz(1967-1971)
Mgr inż.ElżbietaCzyżewska–Czeremańska(1987–1991)
Mgr inż.AngelikaDruzgała(2015-2022)
Mgr inż.RobertDuda(1990–1992)
Mgr inż.KrzysztofFugiel(1972–1976)
MgrHenrykaGadzińska(1969–1991)
Mgr inż.AdamKessler(1974–1993)
Mgr inż.KrzysztofKrzemień(1971–1976)
Mgr inż.AndrzejKuźniarski(1965–1975)
Mgr inż.AnnaMikoś(1972–2005)
Mgr inż.JerzyModelski(1976–1986)
Mgr inż.TomaszMorawski(1973–1977)
Mgr inż.IwoNowotarski(1969–1976)
Mgr inż.JolantaPawlikowska–Kostur(1972–2012)
Mgr inż.TadeuszPtaszkiewicz(1973–1985)
Mgr inż.EwaSłupek(1985-2022)
Mgr inż.WojciechStaszkiewicz(1986–1990)
Mgr inż.IwonaSzlązak(1986-2019)
Mgr inż.MarcinSzura(2012–2015)
Mgr inż.RyszardŚwiątek(1972–1973)
Mgr inż.WiesławWantuch(1964–1986)
Mgr inż.HalinaWłoch(1970–1980)
Mgr inż.MichałWójcik(1985–1997)
Mgr inż.PawełZapiór(2016-2019)
 HalinaDrużkowska(1961–1993)
 BogdanGoraj(1988–1990)
 AndrzejKowalczyk– senior(1945–1992)
 AndrzejKowalczyk – junior(1972–2013)
 WiesławKudłek(1972–1987)
 CzesławMasłowski(1970–1994),
 HalinaSopińska–Gancarz(1971–1975)
 WacławaĆwik(1971–1991)
 JanCelarekb.d.
 RyszardKershnerb.d.
 MarekPiotrowskib.d.
 JerzyTarnowskib.d.